Vision
Klubben agerar hela tiden aktivt för att förhindra att allt för stora inskränkningar på förutsättningarna för ett nyttjande av skotern sker. Samtidigt tas även miljö-perspektivet i beaktning.
En annan viktig uppgift som vi har, är att göra vårt bästa för att tillgodose våra medlemmars behov och önskemål, vilket inte alla gånger är så lätt.
Alla som är aktiva i någon förening vet att det alltid finns någonting att göra. Så är det även hos oss; är det inte något möte på gång, så är det iordningställande och underhåll av leder. Mycket arbete (ideellt och ALU) är nedlagt för att lederna ska vara i topptrim, men vi får lön för vår möda varje gång någon använder sig utav de uppkörda och välmarkerade lederna.Företagsfakta
Klubben bildades 1995. Risbäcks Skoterklubb är en av nio skoterklubbar i Dorotea Kommun, ingående i SAIDK (Skoteralliansen i Dorotea Kommun). 2019 så var RSK 3:e största klubben i Dorotea Kommun, detta med ca 200 medlemmar. 
Allmän information
• Lagar & Regler
Utkast av lagar och regler som omgärdar snöskotertrafiken i Sverige.
Åldersgräns 16 år.
Krav om förarbevis terrängskoter för de som inte har körkort,
eller innehar körkort utfärdat EFTER 2000-01-01...
Nykterhetsgräns 0,2 promille.
Hastighetsgräns 70 km/h.
Lokala avvikelser om 20 km/h eller 30 km/h kan förekomma och skall respekteras.
Hjälm rekommenderas av alla.
Körning på jordbruksmark förbjuden utan markägares tillstånd.
Körning får ske endast där snötäcket är tillräckligt tjockt, körning får inte ske om skotern kommer i kontakt med marken. Ej heller när snötäcket är för tunt då risk föreligger för s k "isbrännor". Körning i plant och ungskog får inte ske om inte skogen har en medelhöjd av minst två (2) meter över snötäcket.
Snö skoterförare har stopplikt vid passage av väg.
Passagerare får inte åka med, varken på skoter eller i pulka vid passage av väg.
Undvik att köra på oplogade vägar, eftersom eventuell snöröjning försvåras.
Det är förbjudet att medföra vapen på snöskoter.
Vissa undantag genom dispens kan medges.
Det är förbjudet att spåra och förfölja vilda djur med snöskoter.
Rätten att fördas med terrängskoter regleras till stor del genom terrängkörningslagen (TKL) och terrängkörningförordningen (TKF).


• Vad är en skoterled?
Skoterled är en speciellt anpassad led som är till för det rörliga friluftslivet. På skoterleden återfinns, förutom snöskoter, bland andra skid- och spark åkare, flanörer och hundspannsekipage.
De flesta skoterlederna i Sverige underhålls och skyltas upp av ideella skoterklubbar. Undantaget de leder som finns inom statens mark, inom så kallade regleringsområden. De ideella skoterklubbarna sköter om att röja och underhålla lederna sommartid från sly och buskar för att sedan under vintern erhålla fina och anpassade leder.
Även broar och spångar byggs, till belåtenhet för samtliga frilufts idkare. Skoterklubbarna har skriftliga avtal med markägare för nyttjande av mark för kanalisering av skotertrafiken, till nytta för både skoter åkare och markägare. En skoterled är upp märkt med speciella ledskyltar. Rund ledskylt när leden är inom regleringsområde och fyrkantig när leden endast är en rekommenderad färdväg.
På skoterled gäller högertrafik och skoter åkare har skyldighet att lämna företräde och hänsyn till skidåkare, gående och andra frilufts idkare.
En skoterled brukar normalt vara mellan tre och fem meter bred, något smalare där terrängen inte tillåter annat.
På is över vattendrag och sjöar finns inga skoterleder, däremot kan rekommenderade färdvägar märkas ut. Dessa markerade färdvägar är ingen garanti för att isen håller, utan anger var det brukar vara säkrast att köra.


• Vad gäller vid körning på led?
TÄNK PÅ...

...ATT anpassa, färdväg och färdsätt så att människor och djur ej störs i onödan, och att skador på mark och växtlighet undviks.

...ATT vid korsande av allmän väg lämna företräde till trafikanter på vägen. Stanna skotern före ni korsar vägen, ej på vägbanan.

...ATT om det finns passagerare på skotern eller ev. i kälke måste de gå över vägen.
...ATT om allmän väg nyttjas vid t.ex. oframkomlighet pga. öppet vatten (bäck, älv etc) får fordonet framföras med max 20 km /tim utan passagerare.
...ATT tänka på omgivningen, undvika tätbebyggt område och andra känsliga avsnitt.
...ATT ta hänsyn till skidåkare och undvika att köra på skidspår.
...ATT högerregeln även gäller vid skoterkörning.
...ATT ej avvika från utmärkta leder.
...ATT ha ljuset tänt på dagen så att du syns bättre.
...ATT alkohol skoterkörning inte hör ihop.
...ATT 70 km är allmän max hastighet som även gäller vid skoterkörning.